Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
DHAV16 nhận thẻ sinh viên
30-10-2020

Trung tâm thông tin - thư viên thông báo, mời các lớp trưởng hoặc bí thư của các lớp DHAV16 đến Trung tâm thông tin - thư viện, phòng nghiệp vụ thư viện gặp cô Dung để nhận thẻ sinh viên về phát cho các bạn.

Đơn vị liên kết