Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Tài liệu gửi sinh viên bảo vệ khóa luận ngày 5/7 và 6/7/2021
01-07-2021

Các tài liệu:

1. Quy trình bảo vệ khóa luận online dành cho SV, tải file;

2. Danh sách hội đồng khóa luận (có ID và Pass), tải file;

3. Template file PPT để sinh viên chuẩn bị nội dung bài trình bày, tải file.

Đơn vị liên kết