Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo cần dồn các lớp chờ sinh viên có số lượng ít vào với nhau HK1_21_22
13-07-2021

Ngày 19/07/2021 , Phòng Đào tạo sẽ hủy các lớp không đủ số lượng sinh viên đăng ký vì vậy Khoa Ngoại ngữ thông báo cần dồn các lớp chờ sinh viên có số lượng ít vào với nhau.

Ví du: Biên dịch 1, có 3 lớp chờ sinh viên đăng ký 420300108307 (31 sv), 420300108310 (23 sv), 420300108311 (9sv). Sinh viên ở lớp 420300108311 (9sv) nên di chuyển sang 420300108307 (31 sv) để 420300108307 có thể đạt sĩ số tối thiểu 40 sv được chấp nhận mở lớp.

Sinh viên xem "Danh sách các lớp chờ sinh viên đăng ký", tải file và chủ động đăng ký lại để lớp học phần có thể đủ số lượng tối thiếu được chấp nhận mở lớp.

 

Đơn vị liên kết