Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Danh sách sinh viên được chọn tham gia đồ án tốt nghiệp, HK2_2021_2022
12-11-2021

Tổng sv DHAV14ABCDEFGHI: 798 sv lấy 20% đạt tiêu chí xét làm đồ án là 159 sv. Trừ đi 10 sv đã làm đồ án tốt nghiệp hk1_21_22 , còn lại 149 sv được chọn làm đồ án hk2_21_22.

Tiêu chí xét:

1/ Sinh viên học đủ 113 tín chỉ của 6 học kỳ đầu

2/ Số ĐTBC TL hệ 4: từ 2.50 trở lên

3/ Không có môn nào bị điểm F của các môn học 6 học kỳ đầu

4/ Chọn 20% của tổng số sv DHAV14 lấy từ sv có điểm TBC TL Hệ 4 cao nhất trở xuống.

Những sinh viên nào có nguyện vọng rút khỏi danh sách làm đồ án và chuyển sang danh sách làm báo cáo thì làm đơn có ghi thông tin: Họ và Tên, MSSV, lớp, khóa. Lý do rút khỏi danh sách đồ án. Gửi về cô giáo vụ Cẩm Tú theo địa chỉ: lethicamtu@iuh.edu.vn trước ngày 20/11/2021. Mọi thông tin liên hệ giáo vụ khoa theo số đt: 0909212230

File danh sách sinh viên được chọn tham gia Đồ án tốt nghiệp, hk2_2021_2022, xem tại đây.

Sinh viên trong danh sách tham gia “Đồ án tốt nghiệp” đăng ký các lớp học phần Khóa luận tốt nghiệp:  420300165601, 420300165602, 420300165603, 420300165604, 420300165605

Sinh viên tham gia “Báo cáo tốt nghiệp” đăng ký các lớp học phần Khóa luận tốt nghiệp: 420300165606, 420300165607, 420300165608, 420300165609, 420300165610, 420300165611, 420300165612, 420300165613, 420300165614, 420300165615, 420300165616, 420300165617, 420300165618, 420300165619, 420300165620, 420300165621, 420300165622, 420300165623, 420300165624, 420300165625.

Đơn vị liên kết