Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Biểu mẫu sinh viên
Chủ đề năm học
Biểu mẫu sinh viên
STT Tiêu đề Danh mục Download
1 QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA NGOẠI NGỮ Hướng dẫn
2 Biên bản Khóa luận tốt nghiệp số 4 thư ký hội đồng có 3 người Hướng dẫn
3 Phiếu chấm Khóa luận tốt nghiệp số 3 thành viên hội đồng Hướng dẫn
4 Phiếu chấm Khóa luận tốt nghiệp số 2 giảng viên phản biện Hướng dẫn
5 Phiếu chấm Khóa luận tốt nghiệp số 1 giảng viên hướng dẫn Hướng dẫn
6 06 Presentation template thesis defense Hướng dẫn
7 05 Hướng dẫn nộp Khóa luận dành cho sinh viên Hướng dẫn
8 04 Hướng dẫn viết Khóa Luận tốt nghiệp Hướng dẫn
9 03 Xin phep thu thap du lieu Hướng dẫn
10 02 Progress form Hướng dẫn
11 01 Biểu mẫu và phiếu đánh giá Hướng dẫn
12 01 Apa 6th edition Hướng dẫn
13 Đơn thi bổ sung cuối kỳ Hướng dẫn
Đơn vị liên kết