Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Biểu mẫu sinh viên
Chủ đề năm học
Biểu mẫu sinh viên
STT Tiêu đề Danh mục Download
1 test Biểu mẫu_Đề tài NCKH Cấp trường
2 Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận hoàn thành đề tài NCKH cấp Trường (đối với chứng nhận đã cấp bị lỗi hoặc bị hỏng; yêu cầu nộp bản đã cấp) Biểu mẫu_Đề tài NCKH Cấp trường
3 Hướng dẫn đăng ký xét thưởng bài báo ISI/SCOPUS Hướng dẫn
Đơn vị liên kết