Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Chương trình hợp tác quốc tế
Chủ đề năm học
Chương trình hợp tác quốc tế
Đơn vị liên kết