Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Tầm nhìn sứ mệnh Khoa Ngoại ngữ
Chủ đề năm học
Tầm nhìn sứ mạng
01-06-2021

          Vision   

Being recognized as a top 10 foreign language education institution in Vietnam to support the development of IUH, Vietnam and the region.

Mission  

          - Providing training and enriching human resources with proficient foreign language skills and knowledge, a positive mindset, and a dedication to continuous learning, enabling them to efficiently adjust to the evolving work environment.

          - Contributing to the OVERALL development of IUH as well as the economic, cultural, and social development of Ho Chi Minh City and the entire country through the training and provision of a workforce based on societal demands. 

       Core-value: Innovation, Unity, and Humanity  

 • Innovation: To continuously seek new and better ways of doing things, be creative, innovative and enterprising to try new things and to create opportunities to improve and to reach new heights;
 • Unity: To take ownership and responsibility, and work collaboratively with all organizational units and stakeholders to harness resources and capabilities and to effectively use and deploy them to realize the IUH vision and mission;
 • Humanity: To treat people and organizations with compassion, fairness, and dignity and help them realize their potential and aspirations. To work professionally and ethically as well as to serve and contribute to the community as a responsible corporate citizen.

Philosophy: Following the educational philosophy of IUH:  The educational philosophy aims to nurture its students and graduates with CARE attributes and to prepare them for life and future world of work. It educates students and graduates in applying and advancing knowledge through hands-on experience, active and experiential learning and applied research to meet the needs of stakeholders and the society. The IUH community lives in transforming minds and enriching lives and businesses of students, graduates and stakeholders by serving the community and contributing to the betterment of the society.

CARE IUH Graduate Attributes

Graduate Elements (IUH Graduates will demonstrate):

Compassionate Leader

 • Compassion and ethics in leadership
 • Effective teamwork and cooperation
 • Management and communication skills in leading teams
 • Confidence and respect to others

Avid Lifelong Learner

 • Curiosity and eagerness to learn and relearn
 • Open mindedness and receptive to new ideas, concepts, knowledge, etc.

Rational Thinker

 • Critical thinking in the analysis of facts and alternatives before making judgement
 • Analyze and solve problems rationally and systematically

Enterprising Innovator

 • Entrepreneurship mindset and resourcefulness
 • Creativity and innovation in generating ideas and solving real-life issues
 • Identify opportunities and take managed risks

Mapping between FFL’s and IUH’s vision and missions (Bảng mapping tầm nhìn sứ mạng của khoa với tầm nhìn sứ mạng nhà trường)

IUH’s vision: A leading industrial university advancing knowledge and applied research in supporting the economic development, industrial transformation and smartization of Vietnam and the region.

IUH’s missions: 

IUH provides high-quality human resources who have competence, attributes, and ability to integrate globally in order to contribute to Vietnam’s socio-economic development

IUH vision and mission are constructively cascaded down to the visions and missions of all of its faculties and departments. The following tables illustrate examples of the cascading effects from the institutional level to faculty of foreign languages.

Table 1: Alignment between IUH’s and FFL’s vision

IUH’s vision

FFL’s vision

A leading industrial university in Vietnam and the region

A top foreign language education institution in Vietnam

Supporting the economic development, industrial transformation and smartization of Vietnam and the region.

Supporting the development of the nation and the region.

Similarly, as a subdivision of IUH, FFL shares the mission that the university adopted, considering the specific activities and resources of the faculty, as seen in Table 1.1.2. 

Table 2: Alignment between IUH’s and FFL’s missions

IUH’s missions

FFL’s missions

Providing quality education and applied research to prepare students and graduates for life and future of work.

Training and enhancing human resources with sufficient foreign language proficiency and work-ready skills,

Engaging the ASEAN region in education, research and service to advance Vietnam’s economic development and growth.

Contributing to promoting the development of IUH as well as the economic, socio-cultural development of the city and the country.

 

 

 

Tầm nhìn, sứ mạng phiên bản 2017

Tầm nhìn:

 • Đa dạng hóa các loại hình, các chương trình đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của trường và nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ;
 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy về ngôn ngữ, văn hóa, và lý luận và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ; xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo đại học để đến 2020 được kiểm định đạt chuẩn quốc gia và quốc tế;
 •  Trở thành một trong những khoa phát triển mạnh mẽ và bền vững, góp phần vào việc xây dựng thương hiệu của trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, và trở thành trung tâm bồi dưỡng và đào tạo có uy tín về ngoại ngữ trong khu vực.

Sứ mệnh:

 • Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ và kỹ năng sống, xây dựng ý thức học tập và nghiên cứu cho người học, nhằm đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay;
 • Góp phần thúc đẩy sự phát triển của trường Đại học Công nghiệp TPHCM cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của thành phố và của đất nước.

Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ

Mục tiêu đào tạo của Khoa Ngoại ngữ

 • Đào tạo cử nhân Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
 • Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh - Mỹ.
 • Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức đối tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.
 •  Bồi dưỡng cho sinh viên nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác Biên-Phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội,…
 • Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng mềm và thái độ tích cực như kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học.
Đơn vị liên kết