Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Thạc sĩ
Chủ đề năm học
Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (Hướng ứng dụng)
11-03-2024

Học viên quan tâm có thể tải file bên dưới để có thông tin chi tiết về các môn học trong chương trình:

Bảng chuẩn đầu ra định hướng Ứng dụng:

ELO 1: Đánh giá các kiến thức chuyên ngành và liên ngành về Ngôn ngữ Anh ứng dụng trong công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

ELO 2: Đánh giá các phương pháp hiện có và xu hướng giảng dạy mới trong việc phát triển chất lượng giảng dạy ngành Ngôn ngữ Anh ứng dụng.

ELO 3: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học liên quan đến Ngôn ngữ học ứng dụng để cải tiến chuyên môn.  (hướng ứng dụng)

ELO 4: Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng Công nghệ Thông tin, nguồn học liệu hiện đại để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Ngôn ngữ Anh ứng dụng.

ELO 5: Quản lý công tác đảm bảo chất lượng và cải tiến chuyên môn các môn học ngành Ngôn ngữ Anh ứng dụng. 

ELO 6: Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác trong công tác tư vấn, đào tạo, giảng dạy về Ngôn ngữ Anh ứng dụng.  

 

 

 

 

Đơn vị liên kết