Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
1998Đại học , Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
2005Thạc sĩ , Trường Đại học Victoria
B. Chứng chỉ ngắn hạn
Nội dung đang cập nhật...
C. Công tác
4/2005-nayGi ảng, Khoa Ngoại Ngữ. Trường Đai học Công Nghiệp TP HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết