Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
1998Đại học VĂN HỌC, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM
2010Thạc sĩ VĂN HỌC, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2017BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM, HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
C. Công tác
1999-Hiện nayGiảng viên, Ngoại Ngữ. Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết