Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
1999Đại học , Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
2011Thạc sĩ , Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2016Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2001Giấy chứng nhận xử lý bảng tính Excel 97, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
1999Chứng chỉ Ngoại ngữ Trình độ B, Đại học Dân lập Hồng Bàng
C. Công tác
1/2001-4/2020Giảng viên, Hoa Ngoại Ngữ. ĐH Công Nghiệp TP HCM
1/2021-9/2022Giảng viên, Khoa Ngoại Ngữ. ĐH Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết