Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
1998Đại học , Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
2007Thạc sĩ , Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
2009Thạc sĩ , Trường Đại học Victoria
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2017Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Học viện quản lý giáo dục
2003Chứng chỉ giáo dục học Đại học, Viện chiến lược và Chương trình giáo dục
1996Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
1993Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B, Trung tâm Ngoại ngữ Hải Quan
C. Công tác
1996-hiên nayGiảng viên, phó khoa, Khoa Ngoại ngữ. Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết