Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2008Thạc sĩ , Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
2017Thạc sĩ , Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
2017Thạc sĩ , Học viện Khoa học Kinh tế và Quản trị
2002Đại học , Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2004TOEFL 637, IIG Việt Nam
C. Công tác
Nội dung đang cập nhật...
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
1. Lý thuyết dịch. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ISBN 978-604-920-181-3. (2023-12-18)
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết