Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên

A. Quá trình đào tạo
2000Đại học Cử nhân Tiếng Anh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
2014Thạc sĩ Lý Luận Phương Pháp Giảng Dạy, Victoria University
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2019Flipped Classroom Seminar&English pedagogy Workshop, Arizona State University
C. Công tác
8/2008-NayGiảng Viên, Khoa Ngoại Ngữ. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Tải liệu TA2(2) Download
2 Tài liệu TA2 Download
Đơn vị liên kết