Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2007Đại học , Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
2011Thạc sĩ , Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2023OPEN Spring 2023 Teaching Grammar Communicatively Self-paced MOOC, Online Professional English Network (OPEN)
2023Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) Methodology, VietTESOL Association
2023Teaching English to Young Learners (aged 3-11), VietTESOL Association
2023Tier 2, VERSION 4.0, ASEAN UNIVERSITY NETWORK
2022Tier 1, VERSION 4.0, ASEAN UNIVERSITY NETWORK
2019Certificate of achievement - for participating in the workshop Flipped Classroom Seminar, USAID
2019Certificate of achievement - for participating in the English Pedagogy Workshop for STEM faculty, USAID
2019Certificate of Appreciation for the outstanding contribution to STEMCON 2019, ASU
2018Chứng nhân Hoàn thành Chương trình Bồi dưỡng Kiến thức Quốc Phòng và An ninh Đối tượng 4, Đại học Công nghiệp TPHCM
2018Certificate of achievement - for participating in the Master Teacher Training Program, USAID
2017Certification of completing the Training on PBL Teaching Method, Đại học Công nghiệp TPHCM
2016Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học sư phạm Hà Nội
2014Certification of completing the Teacher Training Workshop for a Proficiency-based TOEIC-oriented Classroom, IIG Vietnam
C. Công tác
2007-2011Chuyên viên, Trung tâm Bồi dưỡng nguồn Đào tạo Tiến sĩ. Đại học Huế
2011-Hiện tạiGiảng viên, Khoa Ngoại ngữ. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
1. Kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp". Đề tài cấp trường, (08/2022-07/2023). Thành viên chính
E. Công trình tiêu biểu
1. Using Flipgrid in English-speaking Classes: Students’ Attitudes and Students’ Engagement. Proceedings of the International Conference on Language Teaching and Learning To day 2023: Diversity and learner autonomy in language learning, ISBN 978-604-73-9660-3, pp. 344-363. (2023-04-28)
2. READINESS FOR AUTONOMOUS LEARNING OF FRESHMEN IN A BACHELOR OF ENGLISH LANGUAGE PROGRAMME. Khoa học và Công nghệ IUH, ISSN 2525-2267, Vol. 60, pp. 13-26. (2022-12-26)
3. CORRECTIVE FEEDBACK ON STUDENTS’ ERRORS IN ONLINE AND ONSITE ENGLISH-SPEAKING LESSONS AT FFL - IUH: ARE THERE ANY DIFFERENCES?. Kỷ yếu hội nghị, ISBN 978-604-920-166-0, Vol. Proceeding - ICATSD2022, pp. 96-111. (2022-11-26)
4. Tầm quan trọng và một số ưu điểm của việc sử dụng tài liệu mang tính nguyên bản trong việc giảng dạy môn đọc hiểu cho sinh viên năm hai khoa tiếng Anh trường Đại học ngoại ngữ, đại học Huế. Thông báo Khoa học, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, tập 03, trang 187-198. (2010-01-01)
F. Thông tin khác
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Induction - Theories to Foreign Language Teaching Download
2 Speaking 2 - Course induction Download
Đơn vị liên kết