Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
2005Đại học Pedagogy, Hue University of Pedagogy
2009Thạc sĩ Applied Linguistics, Latrobe University
2012Tiến sĩ Education, University of Leicester
B. Chứng chỉ ngắn hạn
Nội dung đang cập nhật...
C. Công tác
2009-2020Lecturer, Head of Divison (from 2017), Vice-Dean (from 2018), FFL. IUH
2007-2009Vice-head of Academic Department, Secretary of the Rector, Academic Department. Gia Dinh University
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
1. University-age Learners' Preferences for Foreign Language Motivational Strategies. Journal of Science and Technology, ISSN 25252267. (2019)
2. To Be and How to Be: Insides of Progress and Failure in Language Learning. Journal of Science and Technology, ISSN 25252267. (2018)
3. Low-competence learners' expectation in English learning classes. International Education E-Journal, ISSN 22772456. (2015)
4. Situated motivation: A frameworks for how EFL learners are motivated in the classroom. International Journal of English language ans translation studies, ISSN 23085460. (2014)
5. EFL learners' belief: A Response to Rokeach's definition of a belief system. Online International Interdisciplinary Research Journal, ISSN 22499598. (2013)
F. Thông tin khác
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Language Testing and Evaluation Course description Download
2 Language Testing and Evaluation Master Rubric Download
3 Testing-for-Language-Teachers-2nd - Hughes Copyright book is recommended Download
4 FFL Logo Download
Đơn vị liên kết