Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2018Thạc sĩ , Trường Đại học Victoria
2004Đại học , Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2020Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí MInh
2020IELTS 7.0, British Council
2020Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh
2004Chứng chỉ Ngoại ngữ Trình độ B, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
2002Tin học ứng dụng Trình độ A, Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh
C. Công tác
Nội dung đang cập nhật...
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết