Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
2000Đại học English, ULIS, Vietnam National University, Hanoi
2005Thạc sĩ Arts, The University of Queensland
2015Tiến sĩ Education, Waikato University
B. Chứng chỉ ngắn hạn
Nội dung đang cập nhật...
C. Công tác
2000-2003Giáo viên, Ngoại Ngữ Tin học. trường THCN Chế tạo Máy
2006-nayGiảng viên, PTK , Khoa NN. Trường ĐHCN tp HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
1. Can I teach these students? A case study of Vietnamese teachers' self-efficacy in relation to teaching English as a Foreign Language. Arab World English Journal, ISSN 2229-9327 (ISI), tập 254, trang 1-270. (2020)
2. Students' Self-efficacy Beliefs and Toeic achievements in the Vietnamese context. International Journal of Instruction, ISSN 1694-609X (SCOPUS), tập 13 (4). (2020)
3. THE VIETNAMESE EDUCATIONAL CONTEXT AND UNIVERSITY TEACHERS’ SENSE OF SELF-EFFICACY IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE. IUH, ISSN 2525-2267. (2019)
4. THE EFFECTIVENESS OF A TOEIC PREPARATION COURSE ON NON-ENGLISH MAJORED STUDENTS’ TOEIC SCORES AT A UNIVERSITY IN VIETNAM. IUH, ISSN 2525-2267. (2019)
5. Effective EFL instruction in the Vietnamese context: From beliefs to actual classroom practices. International Journal of Instruction, ISSN 1308-1470 (SCOPUS). (2018)
6. TEACHERS’ PERCEPTIONS OF WORK ENVIRONMENT AND THEIR SENSE OF SELF-EFFICACY IN TEACHING EFL AT A UNIVERSITY IN VIETNAM. Journal of Science and Technology - IUH, ISSN 2525-2267, tập 35(05-2018). (2018)
7. Vietnamese teachers’ self-efficacy in teaching English as a Foreign Language: Does culture matter? . English Teaching: Practice & Critique, ISSN 1175-8708 (ISI). (2016)
8. The impact of context on teacher self-efficacy. Waikato Journal of Education, ISSN 2382-0373. (2016)
9. Sources of self-efficacy of Vietnamese EFL teachers: A qualitative study. Teaching and Teacher Education, ISSN 0742-051X (ISI). (2015)
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết