Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
1999Đại học Cử Nhân Ngoại Ngữ, Trường Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2019Flipped Classroom Seminar, Arizona State University
2016Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học Cao Đẳng, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
2014Chứng chỉ giảng dạy TOEIC, IIG
2008Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Trường Đại Học Mở Tp.HCM
2004Bồi dưỡng thiết kế dạy học, Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
2003Chứng chỉ giáo dục Đại Học, Viện Chiến Lược và Chương Trình Giáo Dục
2002Chứng chỉ môn học Nghiệp Vụ Sư Phạm, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
C. Công tác
9/1999-9/2000Giáo Vụ, Khoa Hóa. Trường Cao Đẳng Công Nghiệp 4
9/2000-9/2003Giáo viên, Phòng Quan Hệ Hợp Tác Quốc Tế. Trường Cao Đẳng Công Nghiệp 4
9/2003-12/2004Giáo viên, Trung Tâm Ngoại Ngữ. Trường Cao Đẳng Công Nghiệp 4
12/2004-Đến nayGiảng Viên, Khoa Ngoại Ngữ. Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết