Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2005Đại học , Trường ĐH Đà Lạt
2007Thạc sĩ , Trường ĐH CANBERRA - Australia
2022Tiến sĩ, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2024Training in writing Essays, Scientific Research, Graduation Thesis, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
2023Applying ChatGPT in Language Teaching, Great Learning
2023General Knowledge for Teachers- Language Skills, Saylor Academy
2023HỘI ĐỒNG ANH: ĐÀO TẠO GIÁM SÁT THI CỬ, Hội đồng Anh Việt Nam
2016Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2005Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt
2005Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B, Trường Đại học Đà Lạt
2003Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B, Trường Đại học Đà Lạt
C. Công tác
2007-032009Giáo Viên Tiếng Anh, Khoa Khoa học Cơ Bản. Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm Tp HCM
032009-2022Giảng Viên Tiếng Anh, Khoa Quốc Tế - International Deparment (2009-2012). Trường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
1. Roles of Community Service-Learning on the Development of Technical Students' Essential Soft Skills. Case Study at Industrial University of Ho Chi Minh City, Vietnam. Research Journal in Advanced Humanities, ISBN 2708-5953(Online),2708-5945(Print), Vol. Volume 4, Issue 2, 2023, pp. 19-36. (2023-03-04)
2. Đánh Giá Của Giảng Viên Và Sinh Viên Về Dạy Và Học Trực Tuyến Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Trong Giai Đoạn Dịch COVID-19. Tạp Chí Khoa học Giáo Dục Kỹ Thuật, ISBN 2615-9740(Englishversion),1859-1272(Vietnameseversion), tập No. 75B (2023). Special Issue of Education, trang 41-54. (2023-02-28)
3. Applying Community Service Learning to Improve Technical Students’ English Communication Skill: Case Study at Industrial University of Ho Chi Minh City, VietNam. Eastern Journal of Languages, Linguistics and Literatures (EJLLL), ISSN 2710-3412, Vol. Vol 4. Issue 1. 2023, pp. 154-171. (2023-01-12)
4. Improving Speaking Skill for Technical Students at IUH Through Experiential Activities. Linguistics and Culture Review, ISSN 2690-103X, tập No 5, trang 2365-2380. (2022-01-01)
5. Developing English Language Training Program for Students Depending on Outcome-Based Education: Case Study Ho Chi Minh City Industrial University, Vietnam. Universal Journal of Education Research, ISBN 2332-3205(Print),2332-3213(Online), tập Vol 9. No 6, trang 1233-1243. (2021-01-01)
6. THE IMPORTANCE OF VOCABULARY ACQUISITION AND ITS IMPACT ON STUDENTS’ PERFORMANCE IN TOEIC READING TEST AT INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY.. Journal of Science and Technology. IUH, ISSN 2525-2267, tập 37B. (2019-01-01)
7. Tầm quan trọng của từ vựng tiếng Anh và ảnh hưởng của từ vựng đến bài thi Toeic tại trường Đại học Công Nghiệp Tp HCM,. Tạp Chí Thiết Bị Giáo dục, ISSN 1859-0810, tập Số 161(Kỳ 2 tháng 1 năm 2018), trang 35-37. (2018-01-01)
8. The reality of English speaking skill and recommended activities outside the classroom for technical students at Industrial University of Ho Chi Minh City.. Journal of Education, ISSN 2354-0753, tập Số 435 (Kỳ 1 tháng 8/2018)., trang 54-59. (2018-01-01)
F. Thông tin khác
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 ENGLISH 2 Unit 4. Tài liệu hướng dẫn tự học cho SV. Download
2 ENGLISH 2 Unit 6. Tài liệu hướng dẫn tự học cho SV. Download
3 ENGLISH 2 Unit 5. Tài liệu hướng dẫn tự học cho SV. Download
Đơn vị liên kết