Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Chủ đề năm học
CÁC THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP BIÊN PHIÊN DỊCH
13-10-2020
Thông tin về Thực tập Tốt nghiệp của SV khóa 13
Các em đọc kĩ thông tin hướng dẫn này sẽ nắm được các yêu cầu của Thực tập Biên - Phiên dịch và Thực 
tập làm các công việc văn phòng.
Lưu ý:
1. Việc đăng kí thực tập vào file đăng kí dưới đây là nhằm giúp Khoa chủ động trong 
việc phân nhóm và xếp lớp học phần cho các nhóm sinh viên có nguyện vọng thực tập 
khác nhau (giảng dạy, trợ giảng, biên dịch, phiên dịch, các công việc văn phòng).
 Dựa trên danh sách đăng kí này, Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn (GVHD) 
và sẽ thông báo danh sách có tên của GVHD để SV liên lạc.

2. Việc đăng kí học phần Thực tập tốt nghiệp và đóng học phí sẽ chính thức bắt đầu
 từ học kì 2, tuy nhiên sinh viên nào đã tìm được nơi thực tập và có nguyện vọng thực tập 
sớm thì điền tên cơ quan nơi mình thực tập vào Nơi thực tập và Thời điểm bắt đầu thực tập
 trong bảng đăng kí. Sinh viên nào chưa tìm được nơi thực tập thì tiếp tục tìm và điền vào 
file đăng kí khi đã tìm được, đồng thời liên lạc với GVHD để báo cáo.

3. Khi xem danh sách SV thực tập có tên GVHD, nếu không thấy tên mình, SV cần báo lại 
cho cô Tú hoặc Thầy Luật.

4. Trong hợp nơi thực tập yêu cầu Giấy giới thiệu từ Khoa, SV liên hệ cô Tú để được cấp.
 
TBM BPD
 
Đơn vị liên kết