Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Hoạt động nghiên cứu
Chủ đề năm học
Training on Flipped Classroom Organised by BUILD-it
09-05-2019

Date: 9th May 2019

Venue: Conference Hall E4, IUH

Organiser: BUILD-it, USAID and Arizona State University

Trainer: Mr. Jimmy Cervin - Arizona State University. Program Liaison - Curricular Innovation. 

Participant: FFL lecturers and students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết