Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Hoạt động nghiên cứu
Chủ đề năm học
TECHNIQUES TEACHERS USE TO TEACH VOCABULARY FOR NON- ENGLISH MAJORED STUDENTS IN IUH
14-08-2018

STUDENT:     NGUYEN HOANG THAO NGUYEN

ID NUMBER:    13023911

CLASS:          DHAV9

COURSE:       2013- 2017

SUPERVISOR: NGUYEN THI THU HANG M.A

Research questions

1.  What are techniques teachers use to teach vocabulary for students?

2.  What are suggestions for teachers to teach vocabulary for non – English majored students at Industrial university of Ho Chi Minh City?

Comments on the contribution of the thesis findings on her job/career: 

Đơn vị liên kết