Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Hoạt động nghiên cứu
Chủ đề năm học
FFL students in EPIC research projects
05-11-2018

Huyen Trang is presenting group’s project      

Gia Huong and Trang in a group discussion

Project’s stakeholder interview

Phuong Thy in a group discussion

Phuong Thy is presenting group’s project      

Hong Loan is discussing idea in her EPIC group

Đơn vị liên kết