Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo v/v đóng học phí HK3 năm 2020-2021 và đăng ký học phần HK1 năm 2021-2022
05-07-2021

Phòng Đào tạo xin gửi các thông tin:

1. Học kỳ 3 năm 2020-2021 đã bắt đầu từ ngày 28/6/2021 vì thế ngày 05/7/2021 thì phòng Đào tạo sẽ hủy tất cả các em SV không đóng học phí ra khỏi các lớp học phần. 

2. Học kỳ 1 năm 2021 - 2022 đã mở đăng ký học phần và chấp nhận mở lớp bắt đầu từ 19/7/2021 vì thế SV có thể đăng ký và hủy lớp trước ngày 19/7/2021. Lưu ý: Năm nay các lớp học phần được mở đăng ký cả năm nhưng Chấp nhận mở lớp/ Khóa lớp theo thông báo số 65/TB-ĐHCN ngày 18/5/2021, tải link thông báo số 65

Đơn vị liên kết