Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
THÔNG TIN BUỔI THI BỔ SUNG NGÀY 28/7/2021
27-07-2021

Ngày thi: 28/7/2021, tiết 3-4: môn Biên dịch 2 + Lý thuyết dịch - GT coi thi: Cô Diệp

                                  tiết 3-4 : môn Phiên dịch 2 +  NATH - GT coi thi: Cô Thanh

                                  tiết 5-6: môn Cú pháp + Ngữ pháp -  GT coi thi: Cô Linh
 

Bấm xem file "DANH SÁCH SINH VIÊN THI BỔ SUNG NGÀY THI 28/07/2021 - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021"

Đơn vị liên kết