Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Danh sách chia nhóm và giảng viên hướng dẫn thực tập theo hướng Giảng Dạy các khóa Cao đẳng, DHAV 13, 14
27-08-2021

Danh sách sinh viên lớp học phần:
020300366901 CDAV20, tải file
020300366902 CDAV20, tải file
020300366903 CDAV20, tải file
420300158601 DHAV13, tải file
420300158604 DHAV14, tải file
420300158605 DHAV14, tải file

Đơn vị liên kết