Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DHAV14 THAM GIA VÀ RÚT TÊN KHỎI ĐỒ ÁN HK2 ( 2021-2022)
22-11-2021

Sau thời gian những sinh viên có nguyện vọng rút khỏi danh sách làm đồ án và chuyển sang danh sách làm báo cáo, Khoa Ngoại Ngữ xin thông báo danh sách sinh viên tham gia đồ án và danh sách sinh viên xin rút khỏi danh sách làm đồ án . SV Xem danh sách tại đây:
1. DANH SÁCH SINH VIÊN DHAV14  THAM GIA ĐỒ ÁN HK2 NĂM HỌC 2021-2022
2. DANH SÁCH SINH VIÊN DHAV14  KHÔNG THAM GIA ĐỒ ÁN HK2 NĂM HỌC 2021-2022

Đơn vị liên kết