Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN MÔN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (HK2 NĂM HỌC 2021-2022)
25-12-2021

Sinh viên xem "Hướng dẫn đăng ký giáo viên hướng dẫn môn khóa luận tốt nghiệp (hk2 năm học 2021-2022)" , tải file tại đây.

Đơn vị liên kết