Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Lịch bổ sung của bộ môn Phương pháp giảng dạy
14-03-2022

Sinh viên xem Lịch bổ sung của bộ môn Phương pháp giảng dạy tại đây

Gồm các môn thi: Kỹ năng viết nghiên cứu, Nghe 1, Viết 1, Đọc 1, Nghe 2

Đơn vị liên kết