Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông tin về việc nộp bài báo cáo thực tập Giảng dạy
09-05-2022

Thông tin về việc nộp bài báo cáo thực tập Giảng dạy:

1. Thời gian nộp bài từ ngày 12 đến 17 tháng 5 năm 2022 đến lớp học Thực tập doanh nghiệp trên lms. 
2. Bài báo cáo phải nộp ở định dạng file PDF.
3. Sinh viên scan các phiếu chấm và để vào phần appendice. 
4. Giấy xác nhận thực tập (có đóng mộc) nộp trực tiếp cho giáo viên hướng dẫn. Đối với các sinh viên thực tập tại Khoa, giảng viên hướng dẫn thu giấy xác nhận không có đóng mộc, sau này cô Tú giáo vụ sẽ đóng mộc khoa.  
5.  Sinh viên vào văn phòng Khoa Ngoại Ngữ để KÝ TÊN nộp bài, đem kèm màn hình chụp minh chứng nộp bài. Thời gian: Buổi sáng từ 8h-10h ngày 23 tháng 5 năm 2022.

Đơn vị liên kết