Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Quy trình bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp - Học kỳ 2 (2021 - 2022)
31-05-2022

Thông tin cho Khóa luận tốt nghiệp:

Sinh viên xem Quy trình bảo vệ Khóa Luận (dành cho SV), tải file tại đây , sinh viên chuẩn bị in sẵn file trình bày để gửi tới các thành viên của Hội Đồng Bảo Vệ Khóa luận tốt nghiệp trước khi trình bày. Thời gian mỗi nhóm trình bày là 20 phút. Thời gian trả lời câu hỏi là 05-10 phút.

Đơn vị liên kết