Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc nhận sinh viên thực tập năm 2022
08-06-2022

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, thông báo về việc nhận sinh viên thực tập năm 2022

Thời gian: từ ngày 01/07/2022 đến 01/09/2022
 - Sáng: từ 8hh00 đến 11h00
 - Chiếu: từ 13h00 đến 15h30
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
 - Mr. Hồ Văn Thái, Điện thoại: 02838940390 số máy lẻ 128
 - Email: hovanthai@iuh.edu.vn

 
Đơn vị liên kết