Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
DANH SÁCH SINH VIÊN THI BỔ SUNG CUỐI KÌ NGÀY THI 20/06/2022 - HỌC KỲ 2 NĂM 2021-2022
15-06-2022

Khoa Ngoại ngữ thông báo "DANH SÁCH SINH VIÊN THI BỔ SUNG CUỐI KÌ HỌC KỲ 2 NĂM 2021-2022"

- Môn Đọc 1

- Môn Đọc 3

- Môn Kỹ năng viết nghiên cứu

- Môn Viết 1

- Môn Viết 3

 
Đơn vị liên kết