Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập doanh nghiệp - Học kỳ 1 (2022 - 2023)
08-08-2022

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

MÔN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

HỌC KỲ 1 (2022 – 2023)

  1. Khóa luận tốt nghiệp.

Tất cả các sinh viên DHAV15 đều phải làm Khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên có thể lựa chọn đăng ký ở học kỳ 1 (2022 – 2023)  hoặc học kỳ 2 (2022 – 2023)

Điều kiện để sinh viên được xét làm Đồ án tốt nghiệp là:

+ Tính đến thời điểm xét giao đề tài không có điểm F;

+ Có điểm trung bình chung tích lũy tính đến hết học kỳ thứ 6 của khóa học phải đạt từ 2,50 (theo thang điểm 4) trở lên.

Số lượng sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp không quá 20% trong tổng số sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp.

Nếu sinh viên muốn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp của học kỳ 1 (2022 – 2023) thì đăng ký theo thời gian sau:

  • Thời hạn đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp:  ngày cuối đăng ký 14/08/2022
  • Thời gian để sinh viên đóng tiền: 15/08/2022 đến 31/08/2022.
  • Đăng ký GVHD: sẽ thông báo sau
  1. Thực tập doanh nghiệp

Sinh viên DHAV15 chỉ đăng ký học phần Thực tập doanh nghiệp trong học kỳ 1 (2022 – 2023) khi đã có nơi thực tập.

Thời hạn đăng ký học phần Thực tập doanh nghiệp:  ngày cuối đăng ký 14/08/2022

Thời gian để sinh viên đóng tiền: 15/08/2022 đến 31/08/2022.

Đơn vị liên kết