Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo nộp chứng chỉ để xét miễn thi Tiếng Anh đầu vào của SV khóa 19 năm 2023-2024 ( hệ đại trà)
11-09-2023
Sinh viên có́ một trong các chứng chỉ trên điền thông tin vào link sau trước ngày 15/09/2023

DANH MỤC CÁC CHỨNG CHỈ, VĂN BẰNG TIẾNG ANH ĐƯỢC CÔNG NHẬN
ĐỂ XÉT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO CỦA HỆ ĐẠI HỌC

  https://bit.ly/mienthisathachTAdauvao

hoặc quét mã QR sau 

Đơn vị liên kết