Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo giảng viên
Chủ đề năm học
THÔNG BÁO DHAV13E ĐĂNG KÍ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THEO HƯỚNG GIẢNG DẠY
02-09-2020
Sinh viên DHAV13E đăng kí thực tập tốt nghiệp theo hướng dẫn của khoa.
Đường link để các em đăng ký thực tập tốt nghiệp theo hướng GIẢNG DẠY và code để vào google classroom theo dõi hướng dẫn
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8TjELN8ds4ORmAUPuh7RVSSSwxhaiQti94GIY9O000/edit?usp=sharing
Sinh viên điền 3 cột ( họ và tên Sv, MSSV, ghi chú : nơi thực tập nếu đã có)
Google class room code: o7gqbc2
GVCN DHAV13E 
Đơn vị liên kết