Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo giảng viên
Chủ đề năm học
Groups activity in Reading 2
08-09-2020
search for a suitable test for your reading activity from these sources. 
 
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading
•Complete IELTS band 4-5
•Mindsets for IELTS level 1
•Collin for IELTS-reading
Đơn vị liên kết