Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo giảng viên
Chủ đề năm học
Thông báo lịch học bù ĐỌC 2
09-09-2020
Dear class, 
1. Lớp ĐỌC 2 (420300367508) có lịch học bù ngày thứ 5 (10/09/2020) vào tiết 5-6 phòng A4.10. 
2. Lớp ĐỌC 2 (420300367509) có lịch học bù ngày thứ 6 (11/09/2020) vào tiết 7-8 phòng V3.02.
Các em xem thời khóa biểu của mình để đi học đúng giờ.
Bạn nào trùng lịch học thì chuyển qua các nhóm lớp chiều thứ 5 (10/09) các ca học tiết 7-8, hoặc 9-10, hoặc 10-11 tại phòng V3.1.
*** Hiện các lớp ĐỌC 2 đã có mở trên hệ thống LMS của nhà trường. Các em cập nhật trên hệ thống để truy cập lớp học và nhận các thông báo cũng như theo dõi các thông tin lớp học
See you, 
Ms Lê Thúy
Đơn vị liên kết