Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo giảng viên
Chủ đề năm học
THÔNG TIN VỀ TTTN CỦA SINH VIÊN ĐHAV13
19-10-2020
Sinh viên ĐHAV13 đọc thông báo về Thực tập Biên phiên dịch trong Google classroom,
Mã lớp học là xw6o6mc

Đơn vị liên kết