Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo giảng viên
Chủ đề năm học
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM THÁNG 10
30-10-2020
Tối mai có sinh hoạt chủ nhiệm online vào tiết 14. Tụi em sắp xếp tham dự đầy đủ nha.
IID: 952 9303 3670, Pass: 25252525
Đơn vị liên kết