Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo giảng viên
Chủ đề năm học
đăng ký đề tài cụ thể của sinh viên làm dttn
03-01-2022
Các em sinh viên phải nộp đề tài của nhóm mình trước ngày 7/1/2022. 
Các em lựa chọn kỹ năng mà các em có nhiều kiến thức nhất.
 
Đơn vị liên kết