Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Tin tức - Sự kiện
Chủ đề năm học
Training on Survival Skills to FFL Students, Alumni, Teachers, and Support Staff
09-04-2019

Date: 9th April 2019

Venue: Conference Hall A7

Aims: Training on Survival Skills to FFL Students, Alumni, Teachers, and Support Staff

Trainer: Mr. Tony Coffey - Paramedic Expert, Australia

             Ms. Jena Trang Nguyen - Survival Skills Vietnam

The two experts in the training

FFL lectuers and support staff in the Training session

400 of FFL students and alumni are attending the training session

The FFL student is rehearsing the trained skills

The two experts are demonstrating on the stage

The two experts are demonstrating on the stage

Interview Record after the training

Group photo with FFL teachers

Group photo with FFL Youth Union

Group photo with all of the trainees

Đơn vị liên kết