Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông tin tuyển sinh
Chủ đề năm học
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020
05-05-2020

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

Đơn vị liên kết