Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin tuyển sinh
Chủ đề năm học
Thông báo V/v tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2020
07-05-2020

Thông báo V/v tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2020

 
Đơn vị liên kết