Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên

A. Quá trình đào tạo
Nội dung đang cập nhật...
B. Chứng chỉ ngắn hạn
Nội dung đang cập nhật...
C. Công tác
06/1997-10/2000Giáo viên Tiếng Anh, Tổ Tiếng Anh. Trường PTTH Lê Quý Don
11/2000-04/2005Trưởng khoa, Khoa Ngoại Ngữ. Đại Học Lạc Hồng
04/2005-Hiện nayGiảng viên, Khoa Ngoại Ngữ. Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết