Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
A. Quá trình đào tạo
2002Cao đẳng, Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2005Đại học , Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
2008Thạc sĩ , Đại Học Công Nghê Curtin
2014Tiến sĩ, Đại Học Haute Alsace
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2020Bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói và Viết Ngoại Ngữ, Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
2019Bằng trung cấp chính trị, Trường Đào Tạo Bồi dưỡng cán bộ công thương
2017Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm, Học Viện Quản Lý Giáo Dục
2014TOEIC 915, IIG Việt Nam
2010IELTS 8.0, British Council
C. Công tác
2016-2020Trưởng Bộ Môn Phương Pháp Giảng Dạy, Khoa Ngoại Ngữ. Đại Học Công Nghiệp TP HCM
2010-2020giảng viên Tiếng Anh, Khoa Ngoại Ngữ. Đại Học Công Nghiệp TP HCM
2007-2009giảng viên Tiếng Anh, Bộ Môn Ngoại Ngữ. Đại Học FPT
2007-2009giảng viên Tiếng Anh, Khoa Quản Tri Kinh Doanh Quốc Tế. Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học
2002-2007giáo viên Tiếng Anh, Bộ Môn Ngoại Ngữ. Trường Tiểu Học Đuốc Sống
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
1. PSYCHOLOGICAL FACTORS AFFECTING ENGLISH SPEAKING ABILITY OF THE FIRST-YEAR ENGLISH NON-MAJORED STUDENTS AT IUH. Hội nghị Khoa học trẻ lần 4 2022, ISBN 978-604-920-157-8, trang 89-101. (2022)
2. Practical guides to English learning. NXB Trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM, ISBN 978-604-920-153-0. (2022)
3. Nghiên cứu các lỗi phát âm thường có của trẻ em. Tạp chí khoa học và công nghệ, ISSN 2525-2267, tập 52B. (2021)
4. PROMOTING LEARNERS’AUTONOMY: TO WHAT EXTENT DO STUDENTS PRACTICE AUTONOMOUS ACTIVITIES FOR THEIR LEARNING?. Tạp chí khoa học và công nghệ, ISSN 25252267, tập 43B, trang 133-144. (2020)
5. Using group work activities to enhance students' participation in speaking classes. Khoa Học & Công Nghệ, ISSN 2525-2267, Vol. 37B, pp. 122-134. (2019)
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết