Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
DANH SÁCH SINH VIÊN THI BỔ SUNG CUỐI KÌ NGÀY THI 16/06/2022 - HỌC KỲ 2 NĂM 2021-2022
14-06-2022

Khoa Ngoại ngữ thông báo "DANH SÁCH SINH VIÊN THI BỔ SUNG CUỐI KÌ HỌC KỲ 2 NĂM 2021-2022"

- Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

- Môn Tiếng Việt thực hành

- Môn Nghe 3

- Môn Nói 3

 
Đơn vị liên kết