Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông tin tuyển sinh
Chủ đề năm học
Thông tin tuyển sinh
Đơn vị liên kết