Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên

A. Quá trình đào tạo
2004Thạc sĩ Thạc sĩ Tiếng Anh, Úc
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2019Chứng Chỉ BUILD-IT, Đại Học Quốc Gia Bang Aiona
C. Công tác
Nội dung đang cập nhật...
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-10 Download
2 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-9 Download
3 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-8 Download
4 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-7 Download
5 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-6 Download
6 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-5 Download
7 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-4 Download
8 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-3 Download
9 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-2 Download
10 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-1 Download
11 Vocabulary for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7 Tham khảo do sv khóa trước soạn Download
12 Vocabulary for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U5 Tham khảo do sv khóa trước soạn Download
13 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 5.10 Download
14 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 5.9 Download
15 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 5.8 Download
16 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 5.7 Download
17 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 5.6 Download
18 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 5.5 Download
19 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 5.4 Download
20 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE - 5.3 Download
21 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE - 5.2 Download
22 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE - 5.1 Download
23 Vocabulary for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4 Tham khảo do sv khóa trước soạn Download
24 Vocabulary for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U1 Tham khảo do sv khóa trước soạn Download
25 Vocabulary for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE - U2 Tham khảo do sv khóa trước soạn Download
26 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4-9 Download
27 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4-8 Download
28 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4-7 Download
29 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4-6 Download
30 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4-5 Download
31 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4-4 Download
32 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4-3 Download
33 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4-2 Download
34 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4-1 Download
35 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE - U3-10 Download
36 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE - U3-9 Download
37 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE - U3-8 Download
38 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE - U3-7 Download
39 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE - U3-6 Download
40 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE - U3-5 Download
Đơn vị liên kết