Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
A. Quá trình đào tạo
1998Đại học , Trường Đại học Mở bán công TP. HCM
2004Thạc sĩ , Úc
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2019Chứng Chỉ BUILD-IT, Đại Học Quốc Gia Bang Aiona
2017Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Học viện quản lý giáo dục
C. Công tác
Nội dung đang cập nhật...
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 1-10 Download
2 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 1-9 Download
3 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 1-8 Download
4 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 1-7 Download
5 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 1-6 Download
6 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 1-5 Download
7 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 1-4 Download
8 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 1-3 Download
9 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 1-2 Download
10 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 1-1 Download
11 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-10 Download
12 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-9 Download
13 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-8 Download
14 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-7 Download
15 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-6 Download
16 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-5 Download
17 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-4 Download
18 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-3 Download
19 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-2 Download
20 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7-1 Download
21 Vocabulary for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE u7 Tham khảo do sv khóa trước soạn Download
22 Vocabulary for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U5 Tham khảo do sv khóa trước soạn Download
23 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 5.10 Download
24 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 5.9 Download
25 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 5.8 Download
26 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 5.7 Download
27 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 5.6 Download
28 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 5.5 Download
29 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE 5.4 Download
30 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE - 5.3 Download
31 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE - 5.2 Download
32 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE - 5.1 Download
33 Vocabulary for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4 Tham khảo do sv khóa trước soạn Download
34 Vocabulary for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U1 Tham khảo do sv khóa trước soạn Download
35 Vocabulary for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE - U2 Tham khảo do sv khóa trước soạn Download
36 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4-9 Download
37 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4-8 Download
38 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4-7 Download
39 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4-6 Download
40 Audio Files for ENGLISH LANGUAGE 2 COURSE U4-5 Download
Đơn vị liên kết